01.11.2019

Съобщение

Регистрираните застъпници и обявените за упълномощени представители на политическите сили, регистрирани преди първия тур на изборите, запазват статута си и за втория тур, но само ако са регистрирани като застъпници на допуснатия до втори тур кандидат за кмет или обявени за представители на партията, коалицията, местната коалиция или инициативния комитет, издигнали кандидата.

В противен случай не могат да присъстват в секциите на втория тур и да се ползват с другите права, произтичащи от това им качество.

Кандидатите, отпаднали от първия тур, също не могат да присъстват в секционните избирателни комисии.

 

Регистрираните застъпници и обявените за упълномощени представители на политическите сили, регистрирани преди първия тур на изборите, запазват статута си и за втория тур, но само ако са регистрирани като застъпници на допуснатия до втори тур кандидат за кмет или обявени за представители на партията, коалицията, местната коалиция или инициативния комитет, издигнали кандидата.

В противен случай не могат да присъстват в секциите на втория тур и да се ползват с другите права, произтичащи от това им качество.

Кандидатите, отпаднали от първия тур, също не могат да присъстват в секционните избирателни комисии.

 

26.10.2019

Съобщение

На 26.10.2019 г. (събота) от 17.00 часа в зала № 408 на Общинска администрация Велики Преслав ще се проведе заседание на ОИК.

23.10.2019

ВАЖНО ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК!

Членовете на СИК се освобождават от служебните им или трудовите им задължения преди изборите, за изборния ден и за следващия ден. За това време те ползват, по свой избор, неплатен служебен отпуск, който се зачита за трудов или служебен стаж по специалността, или по тяхно искане - полагащия им се платен годишен отпуск.

23.10.2019

Съобщение

 На 24.10.2019 г. /Четвъртък/, от 17:30 часа в зала 409  на Общинска администрация- гр. Велики Преслав  ще се проведе заседание на ОИК-Велики Преслав

11.10.2019

Съобщение

На 18.10.2019 г. /петък/ от 14.00ч. в зала № 408 на Общинска администрация-Велики Преслав, ул. Борис Спиров № 58 ще се проведе ОБУЧЕНИЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

09.10.2019

Съобщение

 На 10.10.2019 г. /Четвъртък/, от 17:00 часа в зала 409  на Общинска администрация- гр. Велики Преслав  ще се проведе заседание на ОИК-Велики Преслав

07.10.2019

Съобщение

Предпечатните образци на бюлетините за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г. в община Велики Преслав са публикувани към Решение №88-МИ/30.09.2019 г. на ОИК Велики Преслав.

 

 

 

03.10.2019

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ, МЕСТНИ КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

 

Регистрация на застъпници и заместващи застъпници Решение № 1080-МИ от 12.09.2019 г. на ЦИК.

 

Застъпниците се регистрират в Общинска избирателна комисия Велики Преслав чрез Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 73-МИ от изборните книжа), подадено до 17.00 ч. на 26 октомври 2019 г. Заявлението се подписва от представляващите партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Заявлението на инициативния комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице. Към заявлението задължително се представя списък на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в електронен вид excel формат по образец, подписано от лицата, посочени по-горе и декларация от лицата, заявени за регистрация като застъпници (Приложение № 75-МИ от изборните книжа).

Заместващите застъпници се регистрират в съответната ОИК до изборния ден по реда на т. 4 чрез предложение по образец (Приложение № 74-МИ от изборните книжа).

Общият брой на застъпниците на кандидати на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции, разкрити на територията на Община Велики Преслав.

 

Упълномощени представители - Решение № 1080-МИ от 12.09.2019 г. на ЦИК.

Всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет изготвя списък на хартиен носител с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден. Списъкът се номерира съобразно последователността на вписване на представителите. Списъкът се подписва и предава до 26 октомври 2019 г. 17:00 часа включително на Общинска избирателна комисия Велики Преслав от представляващия партията, коалицията, местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. Когато списъкът е от инициативен комитет, той се подписва от представляващото инициативния комитет лице. В случаите, когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно. Списъкът се представя и на технически носител в електронен вид, като номерацията е съобразно последователността в хартиения носител.

Общият брой на упълномощените представители на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции, разкрити на територията на Община Велики Преслав.

 

Технически носител в excel формат за регистриране на застъпници

Технически носител в excel формат за предаване на представители

Указания за въвеждане на данните за застъпници и заместващи застъпници

30.09.2019

Съобщение

На 30.09.2019 г. (понеделник) от 17:00 ч. в стая 409 на Общинска администрация Велики Преслав ще се проведе заседание на ОИК.

25.09.2019

Съобщение

На 26.09.2019 г. (сряда) от 13:00 ч. в стая 409 на Общинска администрация Велики Преслав ще се проведе заседание на ОИК.

25.09.2019

Съобщение

РЕД ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПАРТИИТЕ, КОАЛИЦИИТЕ, МЕСТНИТЕ КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИТЕ КОМИТЕТИ В ДИСПУТИТЕ ПО РЕГИОНАЛНИТЕ РАДИО - И ТЕЛЕВИЗИОННИ ЦЕНТРОВЕ НА БНР И БНТ В ИЗБОРИТЕ НА 27 ОКТОМВРИ 2019 Г.

На 25 септември 2019 г. (сряда) от 18.00 ч. в стая 409 на Общинска администрация Велики Преслав, ОИК Велики Преслав ще определи чрез жребий реда за участие в диспутите на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативни комитети.

24.09.2019

Съобщение

На 24.09.2019 г. (Вторник) от 17:00 ч. в стая 409 на Общинска администрация Велики Преслав ще се проведе заседание на ОИК.

23.09.2019

Съобщение

На 23.09.2019 г. (Понеделник) от 17:00 ч. в стая 409 на Общинска администрация Велики Преслав ще се проведе заседание на ОИК.

21.09.2019

Съобщение

На 22.09.2019 г. (неделя) от 17:00 ч. в стая 409 на Общинска администрация Велики Преслав ще се проведе заседание на ОИК.

18.09.2019

Съобщение

На 18.09.2019 г. (сряда) от 17:30 ч. в стая 409 на Общинска администрация Велики Преслав ще се проведе заседание на ОИК.

18.09.2019

Съобщение

ОИК - Велики Преслав напомня, че крайният срок за:

1. Вписване на избирател в избирателен списък по настоящ адрес е 12.10.2019г.
2. За заявяване на желание за гласуване с подвижна избирателна кутия е 12.10.2019г.
3. За отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък е 19.10.2019г.

 

Избирателят подава заявлението за   вписване в  Избирателния списък по настоящ адрес (Приложение № 13-МИ от изборните книжа) в общинската или районна администрация или кметство по настоящия си адрес не по-късно от 12 октомври 2019 г. лично и саморъчно, както и чрез електронно заявление през интернет страницата на съответната община.
 
Не се допуска подаване на същото заявление по пощата, факс или чрез куриер, както и чрез пълномощник.
17.09.2019

Съобщение

ОБНОВЕН ФОРМАТ НА ТАБЛИЦАТА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ!!!

Регистрацията на кандидатските листи в ОИК се извършва по реда на Решение 943-МИ/02.09.2019 на ЦИК. Съгласно т. 18.1 от решението, предложението за регистрация на кандидатска листа се представя в ОИК на хартиен и на технически носител в EXCEL формат. 

Прилагаме образец на предложение за регистрация на кандидатска листа за общински съветници, кметове на кметства на технически носител.

Предложение рег. кандидати за ОС рег. в ОИК - вариант 11.09.2019 (7)

15.09.2019

Съобщение

На 15.09.2019 г. (неделя) от 14:00 часа в зала 409 на Общинска администрация, гр. Велики Преслав ще се проведе заседание на ОИК Велики Преслав.

15.09.2019

Съобщение

На 16.09.2019 г. (понеделник) от 17:30 ч. в стая 409 на Общинска администрация Велики Преслав ще се проведе заседание на ОИК.

13.09.2019

Съобщение

На 13.09.2019 г. /петък/, от 17:30 часа в зала 409  на Общинска администрация- гр. Велики Преслав  ще се проведе заседание на ОИК-Велики Преслав.

13.09.2019

Съобщение

Регистрацията на кандидатските листи в ОИК се извършва по реда на Решение №943-МИ от 02.09.2019г. на ЦИК. Съгласно т.18.1. от решението, предложението за регистрация на кандидатска листа се представя в ОИК на хартиен и на технически носител в ексел формат. Изискването за представяне на предложението на технически носител в ексел формат се отнася само за регистрацията на кандидатските листи за общински съветници.

Прилагаме образец на предложение за регистрация на кандидатска листа за общински съветници на технически носител.

Предложение рег. кандидати за ОС рег. в ОИК - вариант 11.09.2019 XLSX

 

 

12.09.2019

Съобщение

На 12.09.2019 г. /четвъртък/, от 17:30 часа в зала 409  на Общинска администрация- гр. Велики Преслав  ще се проведе заседание на ОИК-Велики Преслав.

10.09.2019

Съобщение

Списък на населените места в Община Велики Преслав, в които ще се произведат избори за кмет на кметство на 27.10.2019 г. :

с. Драгоево, с. Златар, с. Имренчево, с. Кочово, с. Миланово, с. Мокреш, с. Мостич, с. Троица                      

10.09.2019

Съобщение

На 11.09.2019 г. /сряда/, от 17:30 часа в зала 409  на Общинска администрация- гр. Велики Преслав  ще се проведе заседание на ОИК-Велики Преслав.

09.09.2019

ВАЖНО!!! ЗА ИНИЦИАТИВНИТЕ КОМИТЕТИ

Централната избирателна комисия с Решение № 638-МИ от 21.08.2019 г., изменено и допълнено с Решение № 705-МИ от 23 август 2019 г., определи формата и структурирания електронен вид на списъците на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

 • Приложение № 1: Указание за попълване на „списък“ в структуриран електронен вид от подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.  – изтеглете от ТУК
 • Приложение № 2: Електронна форма на данните в структуриран електронен вид – изтеглете от ТУК
09.09.2019

Съобщение

ВАЖНИ СРОКОВЕ

ОИК-Велики Преслав напомня, че крайния срок за:

 • За вписване на избирател в избирателен списък по настоящ адрес е 12.10.2019г.;
 • За заявяване на желание за гласуване с подвижна избирателна кутия е 12.10.2019г;
 • За отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък е 19.10.2019г.;
 
06.09.2019

Съобщение

Определяне на начален и краен срок за приемане на документи в ОИК-Велики Преслав за регистрация на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети за участие в изборите за общински съветници и за кметове в община Велики Преслав на 27.10.2019г.

Приемането на документи в ОИК- Велики Преслав за регистрация на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети за участие в изборите за общински съветници и за кметове в община Велики Преслав, започва на 09 септември (понеделник) 2019 г. в приемно време от 09:30 до 12:00 и 13:30 до 17:00 часа

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети за участие в изборите за общински съветници и за кметове в община Велики Преслав е 17,00 ч. на 16 септември 2019 г.

Документите ще се приемат в офиса на ОИК – Велики Преслав, находящ се гр. Велики Преслав, ул. "Борис Спиров" №58, ет. 4, зала 409.

Приемането на документите се извършва всеки ден  в приемното време от от 09:30 до 12:00 и 13:30 до 17:00 часа

06.09.2019

Съобщение

 Регистрация на партии и коалиции в ОИК

1. Партиите и коалициите в срок до 16 септември 2019 г. (40 дни преди изборния ден) подават заявление за регистрация до ОИК –Приложение № 44-МИ от изборните книжа.

 

2. В заявлението се посочват:

- пълното и/или съкратеното наименование на партията или коалицията, което ще бъде изписано в бюлетината;

- искане за регистрация за участие с посочване за кой вид избор да бъде извършена регистрацията;

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

3. Към заявлението за регистрация на партия или коалиция се прилагат документите по чл. 147, ал. 5 ИК, а именно:

- решение за образуване на коалицията, подписано от лицата представляващи партиите, и подпечатано с печатите на участващите в коалицията партии;

- пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/коалицията пред ОИК, когато документите се подават и/или подписват от упълномощени лица.

 

4. Партия, включена в състава на регистрирана в ЦИК коалиция, която е напуснала състава й не по-късно от 11 септември 2019 г. включително (45 дни преди изборния ден), може да участва в изборите за общински съветници и за кметове самостоятелно, ако се е регистрирала в ЦИК в срок до 11 септември 2019 г. включително и в ОИК до 16 септември 2019 г.

Регистрация на местни коалиции в ОИК

1. В ОИК се регистрират местни коалиции за участие във всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община, кмет на район и кмет на кметство) на територията на съответната община.

2. Партиите и коалициите, участващи в състава на местна коалиция, не се регистрират самостоятелно в ОИК за участие в същия вид избор.

3. Партия, включена в състава на регистрирана в ЦИК коалиция, която е напуснала състава й не по-късно от 11 септември 2019 г. включително (40 дни преди изборния ден), може да участва в изборите за общински съветници и за кметове в състава на местна коалиция, ако се е регистрирала самостоятелно в ЦИК до 11 септември 2019 г. включително.

4. Заявлението за регистрация на местна коалиция – Приложение № 45-МИ от изборните книжа, се подава в ОИК в срок до 16 септември 2019 г. (не по-късно от 45 дни преди изборния ден).

5. Заявлението се представя по решение на местната коалиция и се подписва от лицата, представляващи коалицията, или от изрично упълномощени лица.

6. За всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община, кмет на район и кмет на кметство) се подава отделно заявление. За участие в изборите за кмет на кметство се подава едно заявление, в което се изброяват поименно всички кметства, за които се иска регистрация.

7. В заявлението се посочват:

- пълното и/или съкратеното наименование на местната коалиция, което ще бъде изписано в бюлетината;

- искане за регистрация за участие в съответния вид избор;

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

8. Към заявлението се прилагат документите по чл. 148, ал. 5 ИК, а именно:

а) решение за образуване на местната коалиция, в което се посочва:

- за кой вид избор се създава;

- кой е упълномощен да я представлява;

Решението трябва да е подписано от упълномощени представители на съставляващите местната коалиция партии и/или коалиции, участващи в нея, и да е подпечатано с печатите им (за коалиция – ако има такъв).

Когато решението е за участие в повече от един вид избор в съответната ОИК се представя само един оригинал;

б) образец от подписите на лицата, представляващи местната коалиция;

в) образец от печата на местната коалиция, ако има такъв;

г) пълномощни на лицата, подписали решението за образуване на местната коалиция;

д) удостоверение за банкова сметка на името на една от участващите партии в състава на местната коалиция, която ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната им отчетност, свързани с предизборната кампания;

е) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на местната коалиция, свързани с предизборната кампания.

Промени в състава и/или наименованието на местна коалиция

1. Промени в състава и/или наименованието на местна коалиция, настъпили след регистрацията й в ОИК, но не по-късно от 35 дни преди изборния ден – 21 септември 2019 г., се извършват след подаване на заявление – Приложение № 46-МИ от изборните книжа, и представяне на решение за извършените промени. Решението трябва да отговаря на изискванията за образуване на местна коалиция.

Заличаване на регистрацията на партии, коалиции и местни коалиции от ОИК

1. Регистрираните партии, коалиции и местни коалиции могат да поискат заличаване на регистрацията си за участие в съответния вид избор не по-късно от 32 дни преди изборния ден – 24 септември 2019 г.

05.09.2019

СЪОБЩЕНИЕ

На 6.09.2019 г. /петък/, от 17:30 часа в зала 409  на Общинска администрация- гр. Велики Преслав  ще се проведе заседание на ОИК-Велики Преслав при следния дневен ред:

 

 1. Определяне на броя на мандатите за общински съветници при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. за община Велики Преслав ;

 

 1. Формиране на единните номера на избирателните секции в община Велики Преслав за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.;

 

 1. Определя единната номерация на избирателните секции и местонахождението на помещенията за гласуване на територията на Община Велики Преслав за провеждане на избори  на общински съветници, кмет на Община Велики Преслав,кметове на кметства 27 октомври 2019 г.

 

 1. Определяне на начален и краен срок за приемане на документи в ОИК- Велики Преслав за регистрация на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети за участие в изборите за общински съветници и за кметове в община Велики Преслав на 27.10.2019 г ;

 

 1. Определяне броя на експертите и техническите сътрудници към ОИК Велики Преслав в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. ;

 

04.09.2019

Съобщение

На 04.09.2019 г. /Сряда/, от 17:00 часа в зала 409  на Общинска администрация- гр. Велики Преслав  ще се проведе заседание на ОИК-Велики Преслав при следния дневен ред:

1. Определяне работно  време на ОИК на основание чл.87 от Изборния кодекс, във връзка с провеждане на избори за общински съветници и за кметове насрочен за  27.10.2019 г.

2. Запознаване със заповед № 347/02.09.2019 г. на кмета на Община Велики Преслав, обл. Шумен за образуване на избирателни секция на територията на община Велики Преслав, утвърждаване на нейната номерация, обхват и адресите на избирателните секция за провеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г.

3. Предлагане начин за уведомяване членовете на ОИК, за насрочените заседания . На основание чл.87 от Изборния кодекс.

4. Определяне заместник-председател и член на ОИК, който да подписват протоколи, решения, удостоверения и текуща кореспонденция, при отсъствие на председателя и секретаря на ОИК.

5. Броя, реквизити и начин на защита на печатите на Общинската избирателна комисия –Велики Преслав.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  3031 

Решения

 • № 173 / 05.11.2019

  относно: Предаване на Общинска администрация Велики Преслав на архива от изборни книжа и материали от двата тура на местните избори за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г. и на 03.11.2019 г.

 • № 172 / 05.11.2019

  относно: Приемане на график за дежурство на членовете на ОИК по време на мандата на комисията

 • № 171 / 05.11.2019

  относно: Прекратяване на пълномощията на общински съветник в Община Велики Преслав и обявяване на следващия в листата на ПП ГЕРБ

всички решения